Praktische informatie

Bij Pro College vinden we een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers zeer belangrijk. Goede afspraken vormen de basis van een goede samenwerking. Daarom hebben we op deze pagina een aantal praktische zaken op een rij gezet.

Verlof en verzuim

Onze vakanties zijn gelijk aan die van alle andere scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. Voor extra vakanties of vervroegd afreizen naar de vakantiebestemming kunnen wij geen verlof geven. Dit zijn voor de wet namelijk geen ‘bijzondere redenen’. Slechts voor bijzondere omstandigheden mogen wij toestemming geven voor schoolverzuim, zoals een sterfgeval in de naaste familie, ernstige ziekte van ouders/verzorgers of een huwelijksfeest van naaste familieleden. Hiervoor dient u als ouders/verzorgers schriftelijk verlof aan te vragen bij de schooldirecteur.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim.

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Verzuimprotocol

Pro College werkt samen met Bureau Leerplicht van de gemeente om ongeoorloofd verzuim en spijbelen tegen te gaan. In de regio Nijmegen is daarvoor een Regionaal Verzuimprotocol opgesteld. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en de afdelingen Leerplicht van de gemeenten dienen zich daaraan te houden.

Ziekmelden

Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan komen. Geef dit vóór 8.30 uur telefonisch door aan de school. Wanneer uw kind stage loopt, informeer dan ook het stagebedrijf. Is uw kind weer hersteld? Laat dit dan even weten aan de school.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onze leerlingen organiseren wij gedurende het schooljaar diverse extra activiteiten zoals sportdagen, vieringen, schoolreisjes en excursies. De kosten die de school daarvoor moet maken worden niet door de overheid vergoed. In voorgaande jaren vroegen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te dekken. Voor schooljaar 2020­-2021 hebben wij besloten geen bijdrage te vragen aan ouders en de kosten geheel voor rekening van school te nemen.

Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen ontvangen vóór het begin van het schooljaar een lijst met schoolbenodigdheden.
Boeken die ze nodig hebben in de les schaffen we als school aan. U hoeft hieraan niet bij te dragen. Veilige werkkleding bestellen we ook als school, maar deze werkkleding vergoeden wij niet en dienen ouders/verzorgers zelf te betalen. Afhankelijk van uw inkomen kunt in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Dit budget dient als tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over het kindgebonden budget leest u op www.toeslagen.nl.