Toelating

U kunt uw kind aanmelden op Pro College Nijmegen met een aanmeldingsformulier. Onze toelatingscommissie beoordeelt of de aanmelding volledig is en of uw kind aan onze toelatingscriteria voldoet.

Toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure

U kunt uw kind aanmelden voor Pro College Nijmegen met een aanmeldingsformulier. Print het formulier uit en lever het ingevuld in bij onze schooladministratie. Als alle gegevens bij ons binnen zijn, nodigt de zorgcoördinator u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij met u de toelatingsprocedure. Na het intakegesprek krijgt u een rondleiding door onze school om een algemene indruk te krijgen.

Toelating

Onze toelatingscommissie beoordeelt of een aanmelding volledig is en of uw kind aan onze toelatingscriteria voldoet. Daarnaast dient uw kind te voldoen aan de wettelijke criteria voor praktijkonderwijs.

Of uw kind voldoet aan de wettelijke criteria wordt getoetst door de Commissie toewijzing Ondersteuning (CTO) van het samenwerkingsverband passend onderwijs; een onafhankelijke en deskundige toelatingscommissie.

Als alle benodigde gegevens bij ons binnen zijn, sturen wij met uw toestemming het dossier van uw kind naar de CTO. De commissie beoordeelt dit dossier vervolgens en als uw kind voldoet aan de wettelijke toelatingscriteria geeft zij daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV Pro) af. Nadat de CTO een beschikking heeft gegeven, sturen wij u daarvan een kopie. Vanaf dat moment kunnen wij uw kind officieel toelaten op een van onze scholen.

Afwijzing

De toelatingscommissie van Pro College kan besluiten om de toelating van uw kind af te wijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als:

  • ouders de doelstellingen van de school niet respecteren;
  • toelating van de leerling de rust en veiligheid op de school ernstig dreigt te verstoren (gedragsproblematiek);
  • de verzorging en/of behandeling van de leerling zoveel tijd en energie vraagt dat het onderwijs niet tot z’n recht komt;
  • er verstoring dreigt van het leerproces van andere leerlingen.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (‘rugzak’)

Op Pro College kunnen we ook leerlingen toelaten met een zogenaamde extra ondersteuningsbehoefte (voorheen ‘leerlingen met een rugzakje’). Zij moeten voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden en toelatingscriteria van Pro College. In het onderwijskundig rapport van de school van herkomst moet aangegeven zijn wat er met betrekking tot de beperking en/of ondersteuningsbehoefte tot dan toe is gedaan.

Wanneer onze toelatingscommissie besluit om uw kind toe te laten, stellen we met behulp van de ambulant begeleider en in overleg met u een Individueel Ontwikkelingsperspectief Plan op.

Meer informatie?

Voor vragen over de toelatingseisen en/of aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van onze school. Dit kan telefonisch via (024) 221 0 221 of per e-mail: nijmegen@procollege.nl.