Gedragsverwachtingen

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar school gaat, werken wij op het Pro-college met PBS (positive behaviour support). We hebben bij Pro College gedragsverwachtingen. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze zich aan deze verwachtingen houden.

Gedragsverwachtingen

Schoolbrede verwachtingen:
Ik spreek anderen met respect aan.
Ik praat op een rustige en vriendelijke toon.
Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
Ik gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
Ik loop rustig door de school.                                                                                            Ik spreek op school Nederlands.
Ik gooi afval in de prullenbak.
Ik meld bijzonderheden bij een medewerker van de school.
Ik heb mijn schoolspullen bij me en ben op tijd in de les.
Ik leg mijn mobiele telefoon tijdens de les in de bak bij de docent.

Aula:
Ik houd het gezellig in de aula.
Ik gebruik mijn mobiel in de pauzes.
Mijn muziek hoor ik alleen zelf en luister ik met een hoofdtelefoon.
Ik gebruik tafels en stoelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Ik ben op tijd in de les en op tijd bij corvee.

Fietsenstalling:
Ik loop met de fiets/brommer aan de hand en zet deze in de fietsenstalling op de afgesproken plaats.
Ik raap een fiets op als deze omvalt of op de grond ligt.
Ik geef anderen de ruimte om rustig de fiets in het rek te zetten.
Wanneer ik mijn fiets/brommer heb neergezet, verlaat ik direct de fietsenstalling.

Gangen:
Ik houd rechts aan wanneer ik loop.
Tijdens lessen ben ik stil op de gang.
Ik maak ruimte voor een ander.
Ik wacht rustig bij de deur van het lokaal tot de docent komt.

Gymzaal/kleedkamer:
Ik ga op een sportieve manier met mijn medeleerlingen om.
Ik ruim mijn kleren netjes op.
Ik leg de materialen op de juiste plek terug.
Ik houd me aan de spelregels en afspraken.
Ik luister naar instructies en aanwijzingen van de docent en volg deze in één keer op.
Ik help daar waar het nodig is.
Ik gym in mijn gym kleding.
Ik doe mijn waardevolle spullen in het bakje.

Kluisjes:
Ik geef een ander de ruimte om bij een kluis te kunnen.
Ik houd mijn kluisje schoon en opgeruimd.
Ik zorg dat ik altijd mijn kluissleutel bij mij heb.

Lokalen (theorie en praktijk):
Ik doe actief mee in de les.
Ik houd het lokaal en mijn werkplek netjes.
Ik ruim materialen en gereedschap netjes en schoon op.
Ik kom rustig en op tijd binnen.
Ik luister naar instructies en aanwijzingen van de docent en volg deze in één keer op.
Ik luister naar een ander.
Ik gebruik mijn mobiel met toestemming van de docent.
Ik help wanneer een ander hulp nodig heeft.
Ik draag de voorgeschreven werkkleding.
Ik houd mij aan de veiligheidsregels.

Onderweg:
Ik let op in het verkeer.
Ik houd mij aan de verkeersregels.
Ik vraag om hulp wanneer dit nodig is.

Personeelsruimtes:
Ik klop op de deur en vraag of ik even mag storen.
Ik mag de ruimte betreden na overleg met een personeelslid.
Wanneer er geen personeel in deze ruimte is, wacht ik op de gang.

Plein:
Ik geef anderen de ruimte, ik houd de schoolingang vrij.
Ik rook buiten de poort.

Toiletten:
Ik houd het toilet fris en schoon.
Ik respecteer de privacy van anderen.
In de pauze ga ik naar het toilet.
Na gebruik van de toiletruimte ga ik hier meteen weg.

Topbox:
Wanneer er extra positief gedrag bij een leerling wordt gezien, gekoppeld aan de gedragsverwachting passend bij de kernwaarden (Trots en plezier, Respect en Eigenaarschap), dan belonen we dit gedrag met een TOPBOX-kaartje.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Als een leerling andermans fiets opraapt;
 • Als een leerling een andere leerling een compliment geeft;
 • Als de leerling na de pauze het afval van anderen opruimt;
 • Als de leerling ervoor zorgt dat zijn werkplek netjes achter gelaten wordt;
 • Als een leerling een andere leerling helpt/steunt;
 • Als een leerling/klas zelf met een initiatief komt om vanuit school/klas iets te ondernemen, denk b.v. aan acties voor een goed doel.

Het gaat om gedrag dat leerlingen vanuit zichzelf laten zien.

Hoe ziet het menu van beloningen er uit?
Individuele beloningen zijn bijvoorbeeld:

 • Bon voor iets lekkers uit de kantinewinkel;
 • Eigen muziek draaien in de pauze.
 • Iets kiezen uit de “grabbelton”.

Beloningen voor de hele klas zijn bijvoorbeeld:

 • Ontbijten bij de Hema;
 • Taart voor de hele klas;
 • Zelf een mentorles invullen;

Aanwezigheid
Tijdens de eerste les controleert de conciërge of iedereen aanwezig is. Ben je afwezig zonder bericht dan wordt er naar huis gebeld. Alle afwezigheid die ongeoorloofd is wordt gemeld bij de leerplicht ambtenaar. Te laat komen is ook ongeoorloofde afwezigheid. Zijn er omstandigheden, meldt deze bij een medewerker van de school. Wil je meer weten over verzuim klik dan hier.

Op tijd komen
Als een leerling te laat komt, moet hij/zij een blauw briefje halen bij de conciërge.  De conciërge beslist of je na schooltijd 30 minuten moet nablijven in lokaal 1. In de nablijf klas krijg je een theorie opdracht van de docent. Ben je afwezig zonder bericht dan geldt dat je de volgende dag 1 uur nablijft.  Zijn er omstandigheden, bespreek deze met een medewerker van de school. Wil je meer weten over verzuim klik dan hier.

Toilet
Leerlingen mogen tijdens pauzes en les wisselingen naar het toilet.

Spullen in orde
Heb je je spullen niet in orde? Dan staat er in het klassenboek een overzicht ‘spullen niet in orde’. Heb je 3 aantekeningen gekregen, dan maak je een afspraak met je mentor. Samen bespreek je wat je nodig hebt om te zorgen dat je je spullen in orde hebt. Heb je je huiswerk niet af of niet bij je, dan krijg je ook een aantekening.

Muziek luisteren
Sommige leerlingen mogen, als dit in hun IOPP staat, tijdens de verwerking muziek luisteren. Muziek luisteren mag alleen op een MP3 speler.

Mobiele telefoon
Leerlingen mogen alleen een telefoon gebruiken in de les, als de leerling daar toestemming voor heeft van de docent. Zit je toch op je telefoon? Dan neemt de docent de telefoon in en geeft deze aan de teamleider, daar kan je aan het einde van de dag de mobiel ophalen.

Afspraken zijn: Leg je mobiele telefoon aan het begin van de les in de telefoon bak op het bureau van de docent.  We moedigen het gebruik van een mobiel aan in lessen voor agenda, google, kahoot etc. Mocht je dit niet willen dan mag je hem ook in je kluis leggen. Dit alles op eigen risico. Mocht je beide opties niet prettig vinden dan adviseren we je je telefoon thuis te laten. Een andere plek dan bovengenoemde is niet volgens de gedragsverwachtingen.

Medisch
Voor enkele leerlingen geldt een medisch protocol. Dit staat duidelijk in de klassenklapper en in een klapper bij de administratie.

Gedrag
Op het Pro College verwachten we dat de leerlingen zich houden aan de gedragsverwachtingen. Heb je moeite om je te houden aan de gedragsverwachtingen, vraag je mentor dan om hulp.

Als je onacceptabel gedrag vertoont, krijg je een waarschuwing. We verwachten dat je je gedrag aanpast aan de gedragsverwachtingen van de school. Lukt dit niet dan krijg je een time-out (een rust moment). Na max. 5 minuten mag je vragen of je weer in de klas mag komen. Je vertelt aan de docent hoe je ervoor zorg dat je je aan de gedragsverwachtingen houdt. Blijf je moeite hebben met het je houden aan de gedragsverwachting in de les, dan krijg je een les verwijdering. Je moet je dan, met een lesopdracht, gaan melden bij de teamleider of de zorg coördinator.

Als je grensoverschrijdend gedrag laat zien, zal de time-out of les verwijdering gelijk ingezet worden. Je kan in magister zien of je een les verwijdering hebt gehad.

Als je een lensverwijdering hebt gehad dan meldt je je na school bij de docent die jou de lensverwijdering heeft gegeven. Bij deze docent blijf je minimaal 30 minuten na.

Heb je regelmatig onacceptabel gedrag dan zal de mentor een afspraak met jou (en je ouders/verzorgers) maken. Dit om te bespreken wat jij nodig hebt om een time-out en/of een les verwijdering te voorkomen.

Huiswerk
Op het Pro College geven we soms huiswerk. Mocht je huiswerk krijgen dan verwachten we dat je je huiswerk op tijd af hebt en inlevert. Lukt het niet, zorg ervoor dat je docent dit op tijd weet. Je kan een docent altijd bereiken via de e-mail.

Wil je meer weten over de afspraken op het Pro College kijk dan in onze schoolgids.